Pan
Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Szanowny Panie Marszałku

Z dużym zainteresowaniem wzięłam udział w III posiedzeniu Podkarpackiego Forum Terytorialnego (PFT), które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2014 roku, w związku z przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego wstępnym projektem "Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego".
Z pośród wielu istotnych kwestii poruszonych podczas tego spotkania pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie brakiem ujęcia w inwestycjach kluczowych dla Województwa Podkarpackiego zadania pn. "Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chopina w Stalowej Woli do połączenia z projektowana drogą ekspresową S - 19 wraz z łącznikami pomiędzy obwodnicą a DK77 w Stalowej Woli i Nisku". Z moich informacji wynika, że wniosek o wpisanie tej inwestycji do Kontraktu Terytorialnego, z pełnym uzasadnieniem merytorycznym, został złożony przez Miasto i Gminę Nisko.

W związku z tym jako Senator RP, reprezentująca zarówno społeczność miast Stalowej Woli oraz Niska zwracam się do Pana Marszałka o ponowne przeanalizowanie możliwości umieszczenia tej kluczowej dla tego terenu inwestycji. Obwodnica Niska oraz Stalowej Woli jest inwestycją strategiczną dla rozwoju gospodarczego tego rejonu. Nowa inwestycja komunikacyjna otworzy nowe tereny inwestycyjne oraz pozwoli na sprawniejszy i szybszy transport kołowy. Pragnę podkreślić, że powiat niżański jest obecnie powiatem z największą stopą bezrobocia na Podkarpaciu. Inwestycja drogi obwodowej przyniosłaby nowy potencjał rozwoju do tworzenia miejsc pracy w tym Regionie. Obwodnica miałaby również kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Stalowej Woli. Nie bez znaczenia pozostają elementy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oby miasta, którzy przez środek swych miast maja wyznaczony tranzyt prowadzący do granicy oraz ważnego węzła komunikacyjnego Rzeszów-Lublin.

Jednocześnie w pełni wspieram starania Samorządu Miasta i Gminy Nisko, która złożyła merytoryczny wniosek w tej sprawie. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa pełnego zakresu drogi krajowej nr 77 klasy GP na odcinku od Stalowej Woli skrzyżowanie ul. Podskarpowej S - 19 i drogą krajowa nr 77 na terenie Gminy Rudnik nad Sanem, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi, infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi. Długość trasy przedsięwzięcia wynosi około 15,60km, klasa techniczna drogi GP, dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115kN/oś, obiekty inżynierskie w ciągu obwodnicy projektowane na obciążenie klasy A.

Wśród ważniejszych dróg krajowych i wojewódzkich w pasie planowanej obwodnicy znajdują się: droga krajowa nr 19 Kuźnica Białostocka - Lublin - Nisko - Rzeszów, Droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemyśl. Ponadto w pasie planowanej obwodnicy znajdują się drogi powiatowe, gminne (zamiejskie i miejskie) oraz leśne, które w istniejącym układzie bezpośrednio łączą się z drogą krajową nr 77.
Jak podkreśla Burmistrz Niska planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zasięgiem kilka powiatów. Rozwiązuje problem komunikacyjny w obrębie dwóch miast powiatowych Niska i Stalowej Woli, dla których wg pomiarów zarejestrowano około 16 tyś. pojazdów na dobę. Obecna droga DK 77 jest w złym stanie technicznym, w związku z czym ruch tranzytowy kierowany jest na drogi lokalne i powiatowe (od przeszło 20 lat). Planowany wariant jest bezkolizyjny w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i nie budzi sprzeciwu społeczeństwa. Planowana obwodnica przeniesie ruch z centrum miast i zapewni bezpieczeństwo w zakresie poruszania się w ruchu drogowym.
Mając na uwadze wieloletnie starania społeczności miasta Stalowej Woli i Niska o wspólną inwestycję obwodnicy, gwarantującej rozwój gospodarczy oraz komfort życia mieszkańców, bardzo proszę Pana Marszałka o ponowną analizę wniosku złożonego przez Burmistrza Niska i przyjęcie tej inwestycji do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Podkarpackiego.

Stalowa Wola, dnia 2 września 2014 roku,
Janina Sagatowska

 

Poniżej odpowiedź Pana Marszałka (kliknij, aby powiększyć zdjęcie)